Get Adobe Flash player

Informacje

Porządek Mszy Świętej:

Niedziela i Święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00

Okres Wakacji:
7:30, 9:00, 11:00, 16:00

Dni Powszednie:
7:00, 17:00


Święta Cywilne Zniesione:
9:00, 17:00


Nowenna do Matki Bożej Nieustającej pomocy
W każdą Środę o godzinie
17:00
W każdy Czwartek po Mszy Świętej wieczornej Nabożeństwo do Błogosławionych Męczenników Eucharystii i jedności Kapłańskiej.

W każdy Pierwszy Piątek miesiąca o godz. 15:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, Koronka do Bożego Miłosierdzia i możliwość Adoracji do godz. 17:00

Od miesiąca maja do października Każdego 13-go dnia miesiąca Msza Święta Wieczorna połączona z Procesją Fatimską.

Sakrament pokuty i pojednania:
W dzień powszedni na 15 minut przed Mszą Świętą:
Oraz w każdy pierwszy piątek miesiąca 16:30-17:00

Kancelaria czynna:

Poniedziałek
8:00-9:00 i 16:00-16:40


Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek:
16:00-16:40

Sobota 8:00-9:00

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa i adres zamawiającego

 

Nazwa: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Opieki Matki Bożej

Adres: 88-220 Osięciny, Plac Wolności 22

 

Tryb udzielenia zamówienia

Zapytanie ofertowe do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.).

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy na wykonanie prac budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kościele Parafialnym p.w. Opieki Matki Bożej w Osięcinach w zakresie wymiany poszycia dachu.

 2. Szczegółowy zakres zamówienia określają:

 1. Projekt budowlany wymiany poszycia dachu na kościele w Osięcinach oraz odbudowy fragmentów ogrodzenia. Osięciny Dz. Nr 158, obręb 0016 Osięciny. Opracował: mgr inż. arch. Włodzimierz Witwicki. Sierpień 2015,

 2. kosztorys ofertowy,

 3. pozwolenie konserwatorskie: decyzja nr 485/2015 z dnia 22.09.2015 r., zmienione decyzją nr 580/2015 z dnia 13.11.2015 r.,

 4. pozwolenie na budowę: decyzja nr 296/2015 z dnia 26.10.2015 r.

 1. Przedmiot umowy realizowany będzie etapami.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku nieuzyskania dofinansowania na realizację zadania.

 1. W 2017 r. realizowane będzie zadanie współfinansowane ze środków UE RPO WKP, środków Marszałka woj. kujawsko-pomorskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz środków własnych Parafii pn. Wymiana poszycia dachu na kościele p.w. Opieki Matki Bożej w Osięcinach – etap II (część dachu strony południowej).

 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w kolejnych etapach (latach).

 3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie przez wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w zapytaniu ofertowym
  i załącznikach. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego prace spełniają wymagania określone przez zamawiającego
  .

 4. Wykonawca zagwarantuje minimum 60 miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady.

 

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia (etap II) do 30.10.2017 r.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymogi dotyczące:

 1. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wykonał siłami własnymi:

 1. jedno zamówienie (tj. umowę), obejmujące swoim zakresem remont dachu na obiekcie o powierzchni minimum 400m² wpisanym do rejestru zabytków, o wartości prac min. 1.200.000 zł brutto.

 1. Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem składającym się z:

 1. 1 osoba - kierownik budowy.

posiada uprawnienia i doświadczenie oraz spełnia wymogi, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

oraz

posiada doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi przy realizacji co najmniej 2 (dwóch) robót w zakresie remontu dachu przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o wartości prac nie mniejszej niż 500.000 zł brutto.

 

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu
o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia według formuły spełnia/ nie spełnia.

 1. Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

 2. Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania a ich oferty nie będą podlegały ocenie, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4.

 3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać do wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów.

 4. Jeżeli zamawiający uzna, że jest to korzystne dla zamawiającego to może wystąpić do wykonawców o uzupełnienie niezłożonych lub wadliwych dokumentów.

 

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 1. wykaz wykonanych prac (zał. nr 3),

 2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia (załącznik nr 4)

 3. kopię uprawnień budowlanych oraz potwierdzenie przynależności do Izby samorządu zawodowego dla kierownika budowy.

 4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wspólników spółki cywilnej aktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej winien przedstawić każdy ze wspólników.

 1. oświadczenie w zakresie powiązań osobowych i kapitałowych (załącznik nr 5).

 

Termin związania ofertą.

Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni liczone od dnia upływu terminu składania ofert.

Opis sposobu przygotowania ofert.

 1. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia;

 1. dokumenty wymagane w Rozdziale 6 zapytania ofertowego.

 2. podpisany Kosztorys ofertowy.

 1. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną).

 2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 3. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy i zaadresowana na adres:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Opieki Matki Bożej

88-220 Osięciny, Plac Wolności 22

z dopiskiem:

OFERTA NA:

 1. Wykonanie prac budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kościele Parafialnym p.w. Opieki Matki Bożej w Osięcinach w zakresie wymiany poszycia dachu.

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Opieki Matki Bożej w Osięcinach, 88-200 Osięciny, Plac Wolności 22

 

Zamawiający podda ocenie oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 11.08.2017 r. do godz. 14:00 na adres wskazany w pkt 1).

 

 

Opis sposobu obliczenia ceny.

 1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 2. Cena oferty brutto (z podatkiem VAT) winna wynikać z formularza cenowego załączonego do oferty.

 3. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu cenowym ceny brutto, która zawiera zarówno koszty związane z realizacją zamówienia, jaki i podatek VAT określony zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r., Nr 54, poz. 535).

 4. Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej równe 5 zaokrąglić w górę).

 5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

 

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Oferty będą oceniane w skali od 0 do 100 punktów.

Kryteria oceny ofert:

 1. cena – 100 pkt

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

Najniższa cena w ofertach badanych

× 100% × 100 pkt

Cena oferty badanej

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest:

 1. Podpisać umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

 

 1. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

ks. Piotr Dziurdziński – proboszcz parafii, tel. +48 537-463-169, 693-106-378

 

W załączeniu:

   1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

   2. Przedmiar robót – załącznik nr 2.

   3. Wzór wykazu prac – załącznik nr 3.

   4. Wzór wykazu osób realizujących zamówienie – załącznik nr 4.

   5. Oświadczenie w zakresie powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 5.

 

 

Osięciny, dnia 27.07.2017r.